Monday, September 2, 2013

Sebab Riba DiHaramkan : Tafsir ak-Kabir Imam Ar-Razi

Terjemahan daripada Tafsir Al-Kabir Imam Fakruddin Ar-Razi (1149 - 1209),
 Surah Al-Baqarah : 275.

"Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. 
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 
Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu; dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (2:275)

TerjemahKitab
SEBAB-SEBAB RIBA DIHARAMKAN

Terjemahan umum daripada Tafsir Al-Kabir Imam Fakruddin Ar-Razi, Surah Al-Baqarah : 275, Jilid 7, Mukasurat 94-95.


(Kurungan adalah penambahan daripada saya - Ustaz Noor Deros, Singapura)

"Mereka (para Ilmuan/ulama terdahulu) menyebut beberapa sebab mengapa riba diharamkan :

1) Riba bererti mengambil harta manusia tanpa timbal balas, kerana sesiapa yang "menjual"/menukar satu dirham untuk dua dirham secara tunai mahupun tangguh telah memperolehi satu dirham tanpa timbal balas, (mana mungkin begini) sedangkan keperluan manusia itu bergantung pada hartanya dan harta itu ada kesucian yang tinggi, Rasulullah s.a.w bersabda : "Kesucian (haram diambil tanpa sebab yang sah) harta manusia adalah sama dengan kesucian nyawa manusia."

Jika dikatakan : Mengapa tidak boleh dikira sahaja waktu tangguhan kekalnya wang yang dipinjamkan ditangannya (peminjam) sebagai timbal balas (Time value of money) bagi satu dirham tambahan yang diperolehinya (pemilik)? Kerana wang yang dipinjamkan itu jikalau masih berada ditangannya si pemilik boleh sahaja dia berniaga dengannya dan memperolehi keuntungan hasil daripada perniagaan tersebut, maka apabila ianya (wang yang dipinjamkan) diserahkan kepada peminjam dan peminjam itu mendapat manfaat daripadanya maka tidaklah sesuatu yang asing/yang susah untuk diterima jika dia (peminjam) membayar satu dirham tambahan itu sebagai ganti kepada manfaat yang diperolehinya daripada wang si pemilik.

Kami menjawab : Perolehan keuntungan (daripada wang modal jika diniagakan oleh pemilik) yang kamu sebutkan itu adalah sesuatu yang tidak pasti, ia boleh dan juga tidak boleh berlaku, sedangkan pengambilan satu dirham tambahan itu adalah sesuatu yang pasti dan ditetapkan (didalam akad riba), maka menetapkan sesuatu yang pasti berdasarkan sesuatu yang tidak pasti tidak terpisah daripada (dikira sebagai) satu bentuk mudarat.

2) Allah s.w.t mengharamkan riba kerana ia menghalang manusia daripada berkerja dan berusaha, kerana pemilik dirham tadi, bilamana mampu memperolehi satu dirham tambahan menerusi akad riba secara tunai mahupun tangguh maka usaha menyara hidup menjadi sangatlah ringan baginya. Dia hampir-hampir tidak menanggung langsung kepayahan berkerja, berniaga dan bertukang, ini membawa kepada terputusnya keperluan-keperluan yang bermanfaat bagi makhluq lain (Kerja-kerja penghasilan akan terbantut kerana pemakan riba merasakan tidak perlu mengambil risiko melabur wang mereka dalam perniagaan yang menghasilan sesuatu yang bermanfaat, sebaliknya merasa lebih mudah dan lebih menguntungkan menjadikan wang itu sendiri sebagai barang dagangan) sedangkan adalah suatu yang sudah sedia maklum bahawa maslahah dan kesejahteraan alam ini tidak akan terurus tanpa perniagaan, kemahiran penghasilan, kerja-kerja pembinaan dan pembangunan.

3) Ia membawa kepada terputusnya satu bentuk amalan baik antara manusia, yaitu amalan pemberian pinjaman tanpa meminta keuntungan, jikalau riba dihalalkan, tekanan keperluan akan mendesak mereka yang memerlukan untuk meminjam satu dirham dan membayar dengan dua dirham, ini membawa kepada terputusnya kema'rufan dan keihsanan (antara manusia).

4) Biasanya pemberi pinjam adalah orang kaya dan peminjam adalah orang fakir, maka mengizinkan riba berlaku itu bererti membenarkan si kaya mengambil wang tambahan daripada si fakir, dan ini tidaklah boleh berlaku kerana ketetapan rahmat Sang Maha Penyayang.

5) Pengharaman riba telah sabit didalam nas (Al-Quran dan Al-Hadith), dan tidaklah wajib segala hikmah suruhan dan larangan Allah itu diketahui oleh makhluq, maka itu wajib bagi kita mensabitkan pengharaman riba walaupun kita tidak memahami sebabnya."

No comments: